O nás

Informácie o spracúvaní osobných údajov

POSKYTOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

1)        Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť  Mindshare Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 36 813 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, odd.: Sro, vložka č. : 47243/B, (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

2)        Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

S otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov prevádzkovateľom sa môže dotknutá osoba obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@groupm.com.

3)        Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)        účely spracúvania;

b)        kategórie dotknutých osobných údajov;

c)         príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)        ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)        existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)         právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)        ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)        existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)        dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)         dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)        osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)        osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)         osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)        na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)        na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)         z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d)        na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)        na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)        dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)        spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)         prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)        dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4)        Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia, ktoré sú:

a.         zásada zákonnosti spracúvania a transparentnosti,

b.         zásada obmedzenia účelu,

c.         zásada minimalizácie osobných údajov,

d.         zásada správnosti,

e.         zásada minimalizácie uchovávania,

f.         zásada integrity a dôvernosti,

g.         zásada zodpovednosti.

5)        Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a)        Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a prevádzkovateľovi to vyplýva z predmetu činnosti). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a právo na slobodný prístup k informáciám. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami sú subjekty zabezpečujúce správu webovej stránky prevádzkovateľa, subjekty zabezpečujúce službu posielania e-mailov a orgány verejnej správy.

b)        Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov, pokiaľ Registratúrny plán prevádzkovateľa neurčuje inú lehotu. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník,  orgány verejnej moci,  spoločnosti tvoriace skupinu podnikov GroupM a WPP, interný a externý audítor, banky prevádzkovateľa, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií a advokát.

c)         Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov GroupM a WPP. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov prepojených s riadiacim podnikom. Osobné údaje budú poskytované spoločnostiam tvoriacim skupinu podnikov GroupM a WPP a spoločnostiam vykonávajúcim správu a podporu informačných technológií. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v skupine GroupM a WPP.

d)        Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú obchodní partneri prevádzkovateľa, spoločnosti tvoriace skupinu podnikov GroupM a WPP, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon interného a externého auditu, banky, subjekty zabezpečujúce poštové služby, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

e)        Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely:

•          uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru,

•          evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti,

•          výplata mzdy, odvody,

•          plnenie povinností voči orgánom štátnej správy,

•          evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania,

•          evidencia vydaných poverení a splnomocnení,

•          evidencia služobných ciest

•          evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku, zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti,

•          evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankový účet,

•          poskytovanie zamestnaneckých benefitov,

•          evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa,

•          zabezpečenie stravovania,

•          kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu,

•          plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností.

Právnym základom spracúvania na vyššie uvedené účely je pracovná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a plnenie zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi. 

Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté týmto príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov GroupM a WPP, externý účtovník, sociálna poisťovňa, zdravotné a iné komerčné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt poskytujúci operatívny leasing vozidiel, subjekt zabezpečujúci štatistiku, strážna služba, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci zdravotnú starostlivosť, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a služby IT helpdesk, subjekty zabezpečujúce výkon interného a externého auditu, poskytovatelia služieb zamestnaneckých benefitov, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, obchodní partneri zamestnávateľa, advokáti, profesionálny archív a v odôvodnených prípadoch aj orgány verejnej moci ako napríklad súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori alebo subjekty, ktorým je zamestnávateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

f)         Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP.

•          zabezpečenie povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP

•          evidencia školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok.

Právnym základom pre vyššie uvedené účely je plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa.

Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté týmto príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.

g)        Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon interného a externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené a subjekty zabezpečujúce služby profesionálneho archívu. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

h)        Osobné údaje na účel evidencie podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti sú spracúvané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom je najmä sledovanie korupčného a nelegálneho správania zamestnancov. Lehota uchovávania osobných údajov sú tri roky od ukončenia vyšetrovania podnetu. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekt zabezpečujúci anonymné nahlásenie podnetov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Ministerstvo spravodlivosti SR.   

6)        Zabezpečenie dát

Zaviedli sme a udržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia, opatrenia vnútornej kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre Vás ako subjekt údajov.

Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného najmä prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérová ochrana zariadení, na ktorých sú uložené osobné dáta atď.

7)        Poskytnutie údajov tretej strane

Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje dotknutej osoby tretej strane bez jeho súhlasu s výnimkou prípadov kedy má na to právny nárok. Ak prevádzkovateľ poskytne osobné údaje tretej strane, urobí tak v súlade s vyššie uvedenými zásadami ochrany.  

8)        Žiadosť dotknutej osoby o prístup k údajom

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa listovou zásielkou na vyššie uvedenej adrese.