O nás

Podmienky používania stránky Mindshare

Webové stránky na adresách https://www.mindshareworld.com/slovakia a http://blog.mindshare.sk/ vlastní a prevádzkuje spoločnosť Mindshare Media UK Limited. 

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na používanie webových stránok, okrem našej politiky ochrany osobných údajov, opisujú informácie, ktoré môžeme od vás zhromaždiť, ako ich použijeme a pravidlá súborov cookie, ktoré opisujú súbory cookie, ktoré umiestňujeme do zariadenia a ich účel. Spoločne sa tieto Podmienky používania, Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá cookies nazývajú „Podmienky používania webových stránok".

Čas od času môžeme ponúknuť na našej webovej stránke služby, pre ktoré platia ďalšie právne podmienky. Všetky takéto dodatočné právne podmienky vám budú oznámené pri registrácii do tejto služby. Prístupom alebo používaním webových stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvnými podmienkami webových stránok. AK NESÚHLASÍTE S PDMIENKAMI POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, OKAMŽITE STRÁNKU OPUSTITE. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto webovej stránky, kontaktujte nás na adrese: zodpovedna.osoba@groupm.com. Odpovieme na vás čo najskôr.

PRÍSTUP K INTERNETOVEJ WEBOVEJ STRÁNKE Webová stránka je sprístupnená na báze „tak ako je" a „ako a kedy je k dispozícii". Nemôžeme garantovať, že používanie týchto webových stránok nebude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť alebo zmeniť webovú stránku (alebo jej časť) bez upozornenia. Nie sme zodpovední za to, ak sa internetová stránka bude vždy dostupná alebo že bude nefunkčná z akéhokoľvek dôvodu alebo počas akéhokoľvek obdobia. Možno bude potrebné pozastaviť webovú stránku, aby sme vykonali údržbu webu alebo ju môžme kedykoľvek natrvalo vypnúť. Webovú stránku môžete používať iba na zákonné účely. Webovú stránku nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje platné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy, alebo spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete bez nášho oprávnenia pristupovať k poškodeniu alebo narušeniu akejkoľvek časti webovej stránky alebo akéhokoľvek zariadenia alebo siete, na ktorej je webová stránka uložená, alebo akéhokoľvek softvéru použitého pri poskytovaní webovej stránky alebo akéhokoľvek zariadenia, siete alebo softvéru vlastneného alebo používaného treťou stranou. Ste zodpovedný za vykonanie potrebných opatrení na to, aby ste mali prístup na internetovú stránku a zabezpečili, že všetky osoby, ktoré pristupujú na webovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, si uvedomili tieto podmienky používania.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva pri dizajne, obsahu a usporiadaní webovej stránky (vrátane, ale nie výlučne, jej vzhľadu, textu, typografického usporiadania, umeleckých diel, fotografií, blogov, článkov, grafiky, videozáznamov, webových seminárov, softvéru a súvisiaceho kódovania) („obsah") zostanú vždy vlastnené nami alebo našimi poskytovateľmi licencií. Súhlasíte s tým, že obsah je sprístupnený na vaše nevýhradné, osobné, nekomerčné použitie a nesmiete kopírovať, reprodukovať, upravovať ani sťahovať webovú stránku alebo jej časť. Obsah na tejto webovej stránke slúži len na informačné účely a nie je určený na to, aby ste sa na ňu spoliehali ani nie je určená ako finančné, profesionálne alebo právne poradenstvo, ponuka alebo výzva alebo odporúčanie týkajúce sa akejkoľvek služby. Aj keď sme urobili všetky primerané opatrenia a zabezpečili starostlivosť pri zostavovaní tejto webovej stránky, neposkytujeme žiadne vyjadrenia alebo záruky akéhokoľvek druhu (výslovné alebo implikované), pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek obsahu. Akékoľvek informácie na tejto webovej stránke sú aktuálne v čase odoslania, ale podliehajú následným zmenám bez upozornenia. Pokračovanie v používaní webových stránok po takejto zmene sa považuje za prijatie takejto zmeny.

PRIPOJENIE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY Môžete odkazovať na domovskú stránku našej webovej stránky za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodí našu reputáciu ani to nebudete zneužívať. Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia alebo schválenia či súhlasu z našej strany, kde neexistuje. Nesmiete zakrývať ani používať rámcové techniky na priloženie akejkoľvek časti webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu prístupného na nej bez nášho výslovného písomného súhlasu

SPOJENIE S INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI Čas od času môžeme na našich webových stránkach uviesť logá tretích strán alebo odkazy na stránky alebo služby tretích strán. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vznikajúcu v súvislosti s akýmkoľvek obsahom na takejto webovej stránke tretej strany, ani použitie loga, stránok alebo služieb tretích strán neznamená odporúčanie alebo schválenie takejto tretej strany alebo jej produktov alebo služieb.

OBMEDZENIE NÁRODNEJ ZODPOVEDNOSTI Naše limity zodpovednosti sú založené na skutočnosti, že táto webová stránka vám bola bezplatne poskytnutá. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadne z vašich nasledujúcich typov strát, ktoré by ste mohli trpieť v dôsledku používania webových stránok: (i) strata, ktorú ste nemohli predvídať ani vy ani my, keď ste prvýkrát navštívili alebo sa zaregistrovali na používanie webovej stránky; (ii) akákoľvek obchodná strata, ktorú by ste mohli utrpieť, vrátane straty príjmov, ziskov alebo očakávaných úspor (či už sú tieto straty priamym alebo nepriamym dôsledkom nášho neplnenia); alebo (iii) strata, ktorá vznikla inak ako v dôsledku nášho nedodržania týchto podmienok používania alebo našej nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti.

Nemáme žiadnu zodpovednosť, ak webová stránka nebude fungovať, alebo je prerušená alebo oneskorená z dôvodu nedostupnosti alebo zlyhania akýchkoľvek telekomunikačných alebo počítačových služieb, systémov, zariadení alebo softvéru, ktoré prevádzkujete, alebo ktorákoľvek tretia strana alebo za akúkoľvek inú udalosť, ktorá nie je rozumne pod našou kontrolou. 

VŠEOBECNE Tieto podmienky používania podliehajú slovenským zákonom. Akýkoľvek spor alebo záležitosť súvisiaca s týmito podmienkami používania podlieha slovenskej jurisdikcii. Žiadna zmena alebo upustenie od týchto podmienok používania nebude voči nám účinná, pokiaľ si to s vami písomne ​​neodsúhlasíme. Ak sa akákoľvek časť podmienok používania bude považovať za nezákonnú, neplatnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddeliteľné od týchto podmienok použitia a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení podmienok používania.

Posledná aktualizácia: máj 2018

© Copyright 2018 Mindshare