Contacts

Beijing

China

Mindshare Beijing
13/F Hua Li Building
58 Jin Bao Street
Dong Cheng District
Beijing 100005
China

Tel: +86 (10) 8523 3679
 

CONTACT US

Amrita Randhawa

CEO, APAC & Executive Chairperson, China