ทีมงาน

ปัทมวรรณ สถาพร

กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย

อ่านต่อ

ดวงพร มุดจนทองสุข - Partner, Client Leadership

ดวงพร มุดจนทองสุข - Partner, Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 16th June 2014

ดวงพร มุดจนทองสุข - Partner, Client Leadership

ดวงพร มุดจนทองสุข

Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

จิรัศดา ลิ้มสุวรรณ - Partner, Client Leadership

จิรัศดา ลิ้มสุวรรณ - Partner, Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 16th June 2014

จิรัศดา ลิ้มสุวรรณ - Partner, Client Leadership

จิรัศดา ลิ้มสุวรรณ

Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

Team | โพสต์เมื่อ 16th June 2014

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

นภาพร เจตะวัฒนะ

Head of The Exchange

อ่านต่อ

พเยาว์ ธรรมธีรสุนทร

Head of TV Trading

อ่านต่อ

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

Team | โพสต์เมื่อ 18th June 2014

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

Head of Invention

อ่านต่อ

พิทักษ์ อินทรทูต

Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

Emmanuel Ordinanza, Partner- Client Leadership

Emmanuel Ordinanza, Partner- Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2017

Emmanuel Ordinanza, Partner- Client Leadership

Emmanuel Ordinanza, Partner...

Emmanuel Ordinanza, Partner- Client Leadership

อ่านต่อ

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2016

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย

Lalit Kanavivatchai - Head of Strategy

อ่านต่อ

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2017

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

อ่านต่อ

ปิยะนุช มีมุข - Chief Digital Officer

ปิยะนุช มีมุข - Chief Digital Officer

Team | โพสต์เมื่อ 20th June 2014

ปิยะนุช มีมุข - Chief Digital Officer

ปิยะนุช มีมุข

Chief Digital Officer

อ่านต่อ